Metin Y?ney Boya Ltd. ?ti.

 

Renklerin Dili


 

I??k Yere ?ndi?inde Renkler
?? Mekanlardaki Renkler
Renkler ve Karakteriniz
?? Ya?am?nda Renkler
?? Ya?am?nda Renklerin Fonksiyonlar?
Feng Shui

 

G?ky?z?n?n pembe, topra??n mor, a?a?lar?n mavi oldu?u ?ocuk resimleri vard?r. Bu resimlerde portakal renkli insanlar ya?ar, g?klerde k?pk?rm?z? ku?lar u?ar. Bu resimler onlar? yapan ?ocuklar kadar renkli, onlar kadar hayat dolu, capcanl?d?rlar.

Ressamlar?n tablolar? vard?r, ya?am? ve onu yans?tanlar? dile getirirler. Bakt???m?zda ?????, renkleri, g?lgeleri ve onlar?n uyum i?indeki dans?n? g?r?p g?zlerimizi ay?ramay?z bu tablolardan.

Kendi ya?amlar?m?z vard?r, onlar? be?enilerimizle olu?tururuz. Evimizi sevdi?imiz renklerle donat?r?z, giysilerimizde en be?endi?imiz rengi bolca kullan?r?z. T?pk? resimler ve tablolar gibi ya?ant?lar?m?z da renklerden olu?ur. Hatta kimi insanlar? ve ya?amlar? "ne kadar renksiz" diyerek dile getiririz. Renkler g?nl?k ya?ant?m?zda ?ocu?umuzun d???nd???nden daha ?ok yer almakta ve bizler onlardan sand???m?zdan daha ?ok etkilenmekteyiz Renklerin psikolojik etkileri neredeyse hepimizce bilinmekteyse de fizyolojik etkilerinden pek az?m?z haberdar?z. Evet, renkler fizyolojimizi de etkilemekteler. Bu etkile?imin nedenini anlamak i?in rengin ger?ekte ???k, ?????nsa bir elektromanyetik enerji oldu?unu hat?rlamam?z yeterli olur. I??k de?i?ik dalga boylar?na d?n??t???nde ortaya ?e?itli renkler ??kar. K?saca, renk ?????n de?i?ik titre?imlerdeki g?r?nt?s?d?r.

Renkler i?erdikleri d???k ya da y?ksek titre?imli enerjileriyle ?zerimizde etkili olurlar. Olumlu ya da olumsuz, duygusal, zihinsel ve fiziksel d?nyam?z? derinden etkileme g?c?ne sahiptirler. 

Yap?lan ara?t?rmalarda renkler ve insan davran??lar? aras?nda ?ok s?k? ili?kiler oldu?u g?r?lm??, sevdi?imiz pek ?ok rengin i?inde ki?ili?imizle ilgili bilgilerin oldu?u anla??lm??t?r. Renk se?iminizi mizac?m?z, ya?am ko?ullar?m?z, bilin?li ya?ant?lar?m?z?n yan? s?ra ihtiya? duydu?umuz enerjinin niteli?i de belirlemektedir.

Renkler ve ki?ili?imiz aras?ndaki ili?kinin ??z?lmesi amac?yla "renk ?arklar?" kullan?lmaktad?r: 8 canl? renkten olu?an bu ?arklardan yap?lan renk se?imleri sonucunda ki?ilik yap?s?yla ilgili yorumlarda bulunulur. Se?ilen renkler bilin?alt? istekleri, yetersizlikleri ve gizli yetenekleri ortaya ??karmakta ve b?ylece etkili bir ki?ilik geli?tirme arac? olabilmektedir.


KIRMIZI

Fiziksel g?c?n, hareketin, canl?l???n rengidir. Ba?lang??lar? te?vik eder. ?al??maya ?evk verir, tembelli?in kar??t?d?r. ?htiras?n ve cinsel a?k?n temsilcisidir. Olumsuzlu?u kabal?k, duyars?zl?k olarak ortaya ??kar. K?zg?nl??a ve sald?rganl??a yol a?ar. Tamamlay?c?s? turkuazd?r.

Mekanda Kullan?m?
Hareketin yo?un oldu?u yerler i?in uygundur. Mutfak, ?ocuk odalar?, dans st?dyolar?, diskotekler topluma a??k olan alanlar. Koyu tonlar? yo?un ve s?k?c? bir atmosfer yarataca?? i?in tercih edilmemelidir. Duvarlarda ve elektrikli aletlerin ?al??t??? ortamlar da kullan?lmamal?d?r.

Sa?l?k Alan?nda Kullan?m?
Kan h?crelerinin olu?umunu destekler, kan dola??m?n? artt?r?r. Anemide, fel?lilerin tedavisinde, so?uk alg?nl???, nezle ve gripte kullan?lmal?d?r. Melankoliyi, ?z?nt?y? yok etmede yard?mc?d?r. Y?ksek tansiyonu ve ate?li hastal??? olanlar?n kullanmas? ?nerilmez. En sevdi?iniz renk k?rm?z? ise, ate?li ve aktif birisiniz. Y?netme duygunuz a??r bas?yor, tipik bir lider ve ?nc?s?n?z. M?cadeleyi seviyorsunuz. Ba?armak ve amaca ula?mak ya?am felsefeniz. Planlar?n?zdan ?ok g?c?n?ze ve azminize g?veniyorsunuz, ama bu yo?un duygular?n?zla mant???n?z? birle?tirmedi?iniz durumda ya?am?n?zda dengeyi sa?laman?z zor olabilir.

TURUNCU

K?rm?z? gibi d??a d?n?k ve heyecan vericidir, ancak ondan daha yap?c?d?r. Sa?l?k, canl?l?k, yarat?c?l?k, g?ven, cesaret ve ileti?im turuncunun ?zellikleridir. Mutluluk vericidir. Olumsuzlu?u ezici olma ve ?st?n gelme iste?i ?eklinde ortaya ??kar. Bazen de g?steri? merakl?s? bir karakter ?eklinde kendini g?sterir. Tamamlay?c?s? mavidir.

Mekanda Kullan?m?
Mutfakta, ?ocuk odalar?nda, yemek odas? ve koridorlarda s?cakl?k yarat?r. Ne?e ve mutluluk vermesi istenen ortamlarda ve geni? alanlarda kullan?lmal?d?r. B?ro, ?al??ma odas? ve yatak odas? i?in uygun de?ildir.

Sa?l?k Alan?nda Kullan?m?
Dola??m, sinir ve solunum sistemlerini harekete ge?irir. Zihinsel faaliyetleri uyar?r, metabolizmay? h?zland?r?r. ?ocu?unu emziren annelere ?nerilir. Sa?l?kl? di?, t?rnak ve sa? i?in gereklidir. A??k tonlar? romatizmada kullan?l?r. Karaci?ere yarar. Strest alt?ndaki insanlara uygun de?ildir. En sevdi?iniz renk turuncu ise, ?abuk heyecanlanan yap?n?z var. Ne?eli, co?kulu ve sosyalsiniz. Konu?mak ve tart??mak ho?unuza gidiyor. H?zl? hareket ediyor olman?z yorgunluk duyman?za neden olabilir. Turuncu rengin insanlar? hakl? olduklar?n? kan?tlamaya isteklidirler. Bu tutumdan vaz ge?ip i? huzuru geli?tirmeniz gerekir.

SARI

Parlak, ne?eli ve sevecendir. Umut a??lar. Al?akg?n?ll???, bilgiyi ve bilgeli?i simgeler. ?lham vericidir. Olumsuzlu?u iki y?zl?l?k, aldatmaya e?ilim ?eklinde ortaya ??kabilir. Zihinsel kar???kl??a da yol a?abilir. Tamamlay?c?s? mordur.

Mekanlarda Kullan?m?
Mutfak i?in ?ok uygundur. ?al??ma odalar?nda kullan?lmamal?d?r, zihni buland?r?p kar???kl??a yol a?ar. Dinlenme ama?l? ortamlarda ?nerilmez. 

Sa?l?k Alan?nda Kullan?m?
Sindirim sistemi ?zerinde etkilidir. Haz?ms?zl??? ?nler, i?tah? a?ar. Sinir ve kas sistemini g??lendirir. Doku ve kemik iltihaplar?nda kullan?l?r. V?cuttaki zehirli maddelerin at?m?n? kolayla?t?r?r, kan? temizler. Sinir ve ak?l hastal?klar?nda ?nerilmez. En sevdi?iniz renk sar? ise, ya?ama ak?l ve mant?k g?zl???yle bak?yorsunuz. Neden-sonu? ili?kilerini hesaplamay? seviyorsunuz. Olaylar? kontrol?n?z alt?nda tutmay? istiyor, i?ler umdu?unuz gibi gitmeyince de k?r?c? olabiliyorsunuz. Konu?man?z olduk?a etkileyici. Odak noktas? olmaktan ho?lan?yorsunuz. Sorumluluk ve otorite gerektiren i?lerde ba?ar?l?s?n?z.

YE??L

Payla??m?n, i?birli?inin, uyumun ve c?mertli?in rengidir. Yat??t?r?r, g?ven ve huzur verir. ?zg?rl?k do?al enerjisidir. Ye?il, ya?am?n, yenilenmenin ve evrimin rengidir. Olumsuzlu?u umursamazl?k, k?skan?l?k, ??phe ve bencillik olarak ortaya ??kar. G?vensizlik ve tembellik de istenmeyen etkilerdir. Tamamlay?c?s? macentad?r.

Mekanda Kullan?m?
A??k tonlar? mutfak i?in uygunudur. Koyu tonlar? zemin d??emesinde, fayanslarda kullan?lmal?d?r. Avlu, giri? gibi alanlarda kullan?ld???nda huzur verir. Hastane odalar?nda yat??t?r?c?d?r. Tembelli?e yatk?n ki?iler bulunduklar? alanda kullanmamal?d?r. 

Sa?l?k Alan?nda Kullan?m?
Kas, deri, doku olu?umuyla ilgilidir. H?cre onar?m?n? sa?lar ve yap?s?n? g??lendirir. Sinir sistemini ve kalbi korur. Zehirli maddelerin v?cuttan at?m?n? kolayla?t?r?r. Yat??t?r?rc? ve dinlendiricidir. Kapal? yerlerde kalmaktan korkan insanlar?n bu korkular?n? yenmelerinde yard?mc? olur. Yanl?? kullan?ld???nda yorgunluk ve tembellik hissi uyand?r?r. En sevdi?iniz renk ye?il ise, hi?bir konuda a??r?ya ka?mayan, olduk?a dengeli bir ki?ili?iniz var. Verimli ve d?zenlisiniz. Do?aya hayrans?n?z ve her f?rsatta do?al alanlara y?neliyorsunuz. ?evrenizde uyumlu, yumu?ak ve i?ten bir atmosfer yarat?yorsunuz. De?i?ikliklere uyum sa?laman?z bazen zor oluyor. Ya?am bak???n?z? yeniden d?zenlemeniz gerekebilir.

TURKUAZ

?st d?zeydeki bir de?i?imin ve d?n???m?n simgesidir. A??k fikirli, yard?msever ve gururludur. Dikkati ayakta tutar. Kendini ifadeye yard?mc?d?r. Olumsuzlu?u ya?amdan korkma ve ?ekingenlik olarak ortaya ??kar. Duygusal ve zihinsel soyutlanma iste?i de bir ba?ka olumsuz etkisidir. Tamamlay?c?s? k?rm?z?d?r.

Mekanda Kullan?m?
Canl?l?k ve ferahl?k yayar, mekanlar? daha geni? g?sterir. Banyolar, yatak odalar? ve ?al??ma odalar?nda da kullan?labilir. A??k tonlar? duvar i?in uygundur.

Sa?l?k Alan?nda Kullan?m?
Son derece dinlendiricidir. Ba? a?r?s?, allerji, tahri?, kesik, yan?k tedavilerinde kullan?l?r. Cilt hastal?klar?nda etkilidir. Cildi g?zelle?tirir. Stresi ve gerginli?i azalt?r, zehirli maddelerin at?m?n? h?zland?r?r. Ba????kl?k sistemini g??lendirerek hastal?klara kar?? koyman?z? sa?lar. Zihni a?ar. Tembelli?e e?ilimli olanlara pek ?nerilmez.
En sevdi?iniz renk turkuaz ise, hayat dolusunuz. D?nyaya farkl? bak?yor, de?i?ik fikirlerle yakla??yorsunuz. Kolayca pani?e kap?lm?yorsunuz. Olaylar? do?al ak??lar?na b?rakmaktan yanas?n?z. Kolayca karar al?yor ve b?y?k bir netlikle kavr?yorsunuz. Yetenekli ve anlay??l?s?n?z. Kendinizi kolayca ifade edebiliyorsunuz. Bu rengin insanlar? ruhsal d?nyay? daha ?ok ?nemsediklerinden, ger?ek?i bir bi?imde davranmalar? bazen zor olur.


MAV?

Ruhsal d?nyan?n ve derin tutkular?n ifadesidir. Sakinli?i, g?ven ve sadak?ti temsil eder. Yetene?in, g?zelli?in ve sorumlulu?un rengidir. Mavi bar???, sevgiyi ve ?ifay? sunar. Umut, inan? ve ?zg?rl?k duygular? a??lar. Olumsuzlu?u, s?rekli aray?? i?inde olmak ?eklinde g?r?n?r. G?vensizlik, hayalperestlik, a??r? duygusall?k olumsuz etkileridir. Tekd?zeli?e ve tembelli?e de s?r?kleyebilir. Tamamlay?c?s? turuncudur.

Mekanda Kullan?m?
Sakinle?me, stres atma, dinlenme ama?l? olan her yerde kullan?labilir. Yatak odalar?nda, meditasyon mekanlar?nda a??k tonlar? uygundur. Hareketin ve ?al??man?n ?ok oldu?u yerlerde kullan?lmamal?d?r. Koyu tonlar? olumsuz etkiler, tembellik ve melankoli yarat?r.

Sa?l?k Alan?nda Kullan?m?
Y?ksek tansiyon ve ate?li hastal?klarda kullan?l?r. G?ne? ?arpmalar?nda v?cut ?s?s?n? d???r?r. Strese, ba? a?r?s?nda bo?az hastal?klar?nda yard?mc?d?r. Migrene, menenjite, uykusuzlu?a, ba??rsak bozukluklar?na da iyi gelir. Mavi renk ?ocuk hastal?klar?nda etkilidir, ?zellikle di? ??karma, bo?az ve bademcik a?r?s?, k?zam?k, bo?maca, su?i?e?i gibi hastal?klarda kullan?l?r. Miyop, katarakt ve benzeri g?z hastal?klar?nda da mavi rengin enerjisinden yararlan?l?r. Fel?, nezle ve d???k tansiyon sorunlar?nda tavsiye edilmez. Melankoliye yatk?n ki?iler bu renkten uzak durmal?d?r. En sevdi?iniz renk mavi ise, nazik ve bar????ls?n?z. ?evrenizde i?e d?n?k ve filozof olarak tan?mlan?yorsunuz. Do?ruluk, d?r?stl?k sizin i?in ?ok ?nemli. ?nan?l? ve g?venlisiniz. ?evrenizde huzur, g?ven ve bar?? oldu?u i?in insanlar sizinle olmaktan ho?lan?rlar. Ya?am?n?zda d?zen isterseniz.

MOR

Asaleti, itibar? ve kendine g?veni temsil eder. ?zerklik ve b?t?nleni? y?kselen ?zellikleridir. Ruhsal enerji ve sezgilerin rengidir. Yarat?c?l?k, ho?g?r? ve d???nce g?c? mor renk ile ili?kilidir. Olumsuz ?zellikleri unutkanl?k ve sab?rs?zl?k ?eklinde ortaya ??kar.
Yanl?? kullan?m? sonucunda kavgaya e?ilimli, sayg?s?z bir karakter yap?s? g?r?l?r. K?stah?a bir gurur ortaya ??kabilir. Karakter b?t?nl???n?n kayb?na ve ki?ili?in ??z?lmesine yol a?abilir de. Tamamlay?c? rengi sar?d?r.


Mekanda Kullan?m?
Ruhsal ?al??malar, ?zellik meditasyon odalar? i?in uygundur, dini t?ren ve seremonilerde kullan?l?r. Morun a??k tonlar? olan lavanta, leylak ve orkide yatak odalar? ve ?al??ma odalar?nda kullan?l?r. Hastane ve kliniklerin bekleme odalar? a??k tonlar? ile dekore edilebilir, ??nk? bu renk kendine g?ven duygular?n? harekete ge?irir. 
Parlak, g?z al?c? renklerle birle?ti?inde olumsuz etki yaratabilir. Bu t?r kar???mlar ruhsal sorunlar? olanlar?n, alkoliklerin ve ba??ml?lar?n oldu?u mekanlarda kullan?lmamal?d?r.

Sa?l?k Alan?nda Kullan?m?
Bedendeki t?m salg? bezleriyle ili?kilidir ve hormonal d?zeni etkiler. Menenjit, beyin sars?nt?s?, sara gibi hastal?klarda tedavi edicidir. G?z ve kulak rahats?zl?klar?nda kullan?l?r.
Kan temizleyici ?zelli?i vard?r. Akci?er, kalp, karaci?er ve b?breklerin sa?l???nda rol oynar. ?skelet yap?s? ?zerinde olduk?a etkilidir. ?e?itli kanser t?rlerinin tedavisinde kullan?labilir.
En sevdi?iniz renk mor ise, ki?ili?inizin temelinde ruhsall?k yer al?yor. Gizemli olaylar ilgi alan?n?za giriyor. Yine de d?nyevi ya?ama olan ilginiz mavi renk insan?na g?re daha fazlad?r. Bu ?zelli?inizi ruhsall???n?zla ?ok iyi dengelemektesiniz. ?nsanlara sa?l?klar? i?in yard?mc? olmak sizin i?in ?ok de?erli.
A??rba?l? ve asil ruhlusunuz. Sanat ve duyarl?l?k gerektiren meslekler size g?redir. Karakter ?zelli?inizi tam olarak yerine getiremedi?inizi d???nmek belki de tek zay?f y?n?n?z.

MACENTA

T?m renklerin en zarifi kabul edilir. ?dealizmi temsil eder ve sayg?, minnettarl?k ve sadakat kavramlar?yla ba?lant?l?d?r. Enerjisi anlay?? ve olgunlu?u getirir. ?nsanlar aras?nda ayr?m g?zetmeyen bir y?neticilik anlay??? verir. Yumu?ak, s?cak ve koruyucudur. Sevginin, ?efkatin ifadesidir.
Olumsuz y?nleri ?st?nl?k kurma iste?i, egemen olma arzusu ?eklinde belirebilir. Anlams?z gurura yol a?abilir. Yanl?? kullan?m? sonucunda kendine g?vensizlik duygular? ortaya ??kabilir.


Mekanda Kullan?m?
Yatak odalar?nda, bina giri?lerinde kullan?lmas? uygundur. G?ven verir. A??k tonlar? olan g?l pembesi ve somon banyo ve yatak odalar?nda kullan?labilir. Sakinle?tirir. Sald?rganl??? yok eder. Duvar boyas? olarak, tamamlay?c?s? ye?ille birlikte kullan?labilir. B?rolar?n, mutfak ve ?al??ma odalar?n?n bu renge boyanmas? uygun de?ildir.

Sa?l?k Alan?nda Kullan?m?
Beyne giden kan miktar?n? artt?r?r ve sinir sistemini dengede tutar. Ba? a?r?s?n?, y?ksek tansiyonu, sinir bozukluklar?n? kontrol alt?na al?r.
Normalin ?st?nde ?al???yor ve yoruluyorsan?z, macenta ya da pembe renkli giysiler giymelisiniz. Enerji dinlendirici, koruyucu ve yumu?akt?r.
Haf?za kayb?nda, kalp ?arp?nt?s?nda, mide sorunlar?nda etkilidir. Solunum sistemini, adrenalin salg?s?n? ve b?breklerin ?al??mas?n? ayarlar. En sevdi?iniz renk macenta ise, kibarl?k, anlay??l? ve iyi davranmak temel ?zellikleriniz olur. ?efkatli ve s?caks?n?z. ?nsanlara anlay?? ve sevgiyle yakla??yor, onlara potansiyel g??lerini kullanmalar? i?in rehberlik ediyorsunuz. Ortak ?al??may? seven, dost canl?s? bir insans?n?z. Sevgi g?c?n?zle ?evrenizi etkiliyorsunuz.


BEYAZ, S?YAH VE D??ERLER?

Beyaz t?m ???k tayf?n? b?nyesinde toplam??t?r. Enerji sistemini dengeler, temizler. Yarat?c?l?k duygular?n? a???a ??kar?r ve geli?tirir. Birlikte kullan?ld??? di?er renklerin g??lerini artt?r?r. Siyah, gri ve kahverengi g?kku?a??nda ve renk ?ark?nda bulunmazlar. Son derece yo?un ve a??r enerjileri vard?r. Do?ru zamanda kullan?ld?klar?nda etkileri olumludur. Siyah?n a??r?l?klar? dengeleyici ?zelli?i vard?r, ancak tek renk olarak kullan?lmamas? iyi olur. Kahverengi sosyal dengeyi ve toplum i?inde rahatl??? sa?lar. Zihin ?zerinde etkilidir.
 

Ya?ant?m?z?n ortalama ??te ikisi kapal? mekanlarda ge?irdi?imizi d???nd???m?zde i? mekanlarda kullan?lan renklerin ?nemi ve ?zerimizdeki etkisi daha da ?nem kazan?yor.

Renk, ?evremizle kurdu?umuz ili?kinin belirlenmesinde en ?nemli fakt?rlerden biridir. Di?er herhangi bir unsurdan daha ba?ar?l? olarak renk, monoton ve basit bir mekan? canl? bir mekan haline d?n??t?rebilir.

Duvarlar?n?z?n rengini de?i?tirmekle, kulland???n?z mobilyalar?n?z? de?i?tirmekten, hatta odan?n oturumunu yeniden d?zenlemekten daha ?arp?c? sonu?lar elde edebilirsiniz.
?? dekorasyonda, bize ?zel renkler aras?nda bir ili?ki kurabilmek i?in, genelde insan?n renklerle "oynamas?n?" ve daha kuvvetli bie ?ekilde kendini ke?fetme iste?ini engelleyen o farkl? ve tek olma korkusunu yenmeliyiz. Bir ?o?umuz, kendimiz ifade etmeyi s?n?rlayan"makul","sakin", n?tr ve pastel renklerle etraf?m?z? ?evirmeye ko?ullanm?? durumday?z.

Bir odan?n i?indeki boyan?n, duvar ka??d?n?n, d??emenin, hal?n?n ve ve di?er malzemelerin renkleri, bir binan?n iskeletini veya ?at?s?n? ?rten giysiler gibidir. T?pk? insan?n ?zerine giydi?i giysilerin tenini, kaslar?n? ve kemiklerini ?rtmesi gibi...

Dekorasyonda renk kullan?m? ile unutulmamas? gereken genel bir kural, fazla renk kullan?m?n?n t?pk? az renk kullan?m?nda oldu?u gibi dengesizlik yarataca??d?r. Yap?c? etkilerini g?rebilmek i?in, renk ?l??l? olarak kullan?lmal?d?r. En uyumlu g?r?nt?leri, renkleri tamamlay?c?lar? ile birlikte kulland???n?zda elde edersiniz.

Renk d?zenlemesini yaparken ele alaca??n?z ilk ?ey kendi ki?ili?inizdir. Sorman?z gereken di?er sorular da ??yledir:


1. S?z konusu mekanda ne gibi aktiviteler yap?lacak?

2. Ne kadar ???k al?yor? Temelde ayd?nl?k bir yer mi, yoksa karanl?k m??

3. Ne gibi do?al renkler var? Mekanda ah?ap, tu?la veya ta? unsurlar? inceleyin.

4. Dikkat ?ekici ve canl? bir yer mi istiyorsunuz, yoksa sakin ve durgun mu?

5. Bu mekanda temelde so?uk bir atmosfer mi istiyorsunuz, yoksa s?cak m??

6. Y?ksek bir tavan m? var,yoksa al?ak m??

7. Bu mekan? b?y?tmek mi istersiniz, yoksa daha k???k g?r?nmesini mi?

8. Mekan?n temel ?ekli nas?l? Dar ve uzun mu, yoksa geni? ve k?sa m??

Bir oday? canl?, parlak ve dikkat ?ekici renklerle dekore etmek istedi?inizi d???n?n. Genelde bu tip renkler odan?n g?r?nen hacmini daralt?c? bir etki yapar. K?rm?z?, pembe, turuncu ve sar? istedi?iniz vurguyu verir. Bu renklerden hareketli ortamlarda en iyi sonu?lar al?n?r. Mutfa??n?z? veya bir k?sm?n? bu ?ekilde dekore edebilirsiniz.

Canl? ve parlak renklerin iyi duraca?? di?er mekanlar, ?ocuklar?n oyun odas? veya yemek odas? olabilir. Di?er taraftan, daha sakin ve yumu?ak bir atmosfer de ar?yor olabilirsiniz. Ye?il, mor ve mavi bu tip bir etki yaratacakt?r. Bu renkleri yatak odan?zda veya ?al??ma odan?zda da kullanabilirsiniz. Bu renkler, geni?leyici ve a??kl?k hissi veren bir etki kazand?r?r.

SALON ve OTURMA ODASI
Salon ve oturma odas?n?n rengi ortamda mevcut do?al renklere g?re se?ilmelidir. Yerler, ??mine, tu?la veya ta? i?leri ba?lang?? noktas? olarak g?r?lmeli, koyu ve a??k g?lgeli renkler aras?nda sert kontrastlara yer verilmemelidir. ??nk?, kontrast renkler dikkat ?eker. Ancak bu odan?n amac? ise, dikkatinizin da??lmamas?n? gerektiren kitap okuma, m?zik dinleme, sohbet etme ve dinlenme gibi aktivitelerin yap?labilmesidir.
Perde ve jaluzi se?erken, kullanaca??n?z duvar?n rengiyle hafif?e kontrast olu?turacak bir renk se?menizi tavsiye ederiz. Genel kural olarak, oturma gurubu koltuklar?, hal?lar ve sandalya d??emeleri duvar renginin koyu bir g?lgesi gibi olmal?d?r. 
Salon ve oturma odas? i?in temel olan, renklerin keskin z?tl?klar olu?turmadan kar??t?r?lmas?d?r. Etkili vurgular i?in, vazo, abajur ve ?i?ek gibi odadaki di?er unsurlar?n renklerini de?erlendirin.

YEMEK ODASI
Yemek odas? duvarlar?nda a??ktan ortaya do?ru de?i?en renklere yer vermek, mutlu, s?cak ve davet edici bir atmosfer yarat?r. Bunun i?in, do?al, meyve renklerini and?ran renkleri tavsiye ederiz. M?mk?n oldu?unca soluk ye?il, ve sar? gibi soluk renklerden uzak durmal?s?n?z. ??nk? bu renkler hastal??? ve rahats?zl??? hat?rlat?r.
Kontrast renkler, masa ?rt?s? veya pe?ete gibi k???k unsurlarda kullan?labilir. Genel olarak, yemekteki renklerin net bir ?ekilde g?r?n?m?ne yetecek kadar ???kland?rma olmas?na dikkat edin.

MUTFAK
Mutfak nadiren dinlenilecek bir yerdir. Bu sebeple, hareket art?r?c? renkleri hedefleyerek, renk katalo?unun s?cak renkler k?sm?nda se?iminizi yap?n. Bu renkler dikkatli ve haz?r olma duygusunu, yarat?c?l??? destekler. Tezgah i?in kontrast renkler kullan?labilir; bu oradaki ???k yans?mas?n? art?racakt?r. Daha koyu g?lgeli renklerin se?ildi?i b?l?mler i?in kuvvetli ve net bir ayd?nlatmaya ihtiya? vard?r. Kulland???n?z b?t?n havlular, porselen tak?mlar, tavalar ve di?er mutfak e?yalar?, odadaki temel renge ba?l? bir vurgu yaratmak i?in bir f?rsatt?r.

YATAK ODASI
Buras?, rahatl?k ve s?kunetin olmas? gerekti?i yerdir. Bu y?zden sert kontrastlar?n, a??r renklerin yerine yumu?ak renkleri tercih etmelisiniz. ?klimi de g?z ?n?nde tutmal?s?n?z. So?uk ?lkelerde, s?cak renkler kullan?lmal?, s?cak ?lkelerde ise mavi grubu gibi sa?l?k ve serinletici renklere yer verilmelidir.

?OCUK ODASI
Ortaokul ?a??na gelmemei? ?ocuklar i?in, berrak ve parlak bir ortam yaratmas? bak?m?ndan k?rm?z?, turuncu ve sar? bazl? renkler tercih edilmelidir. Ortaokul ?a?? ve ?zerindeki ?ocuklar i?inse, ye?il ve mavi bazl? renklerin a??k tonlar? daha uygundur. Koyu renklerden ka??n?lmal?d?r, ayr?ca okurken g?z? yormayacak bir ayd?nlatma olmas?na da dikkat edilmelidir.

BANYO
Banyolar genelde k???k yerlerdir. Bu y?zden, duvarlar i?in hacim geni?letici, a??k ile orta aras? renklere yer vermenizi tavsiye ederiz. Fayanslar, k?vet, lavabo ve tuvalet sabit unsurlard?r. Bu sebeple ba?lang?? noktas? da bu elemanlar olacakt?r. Beyaz ve k?r?k beyaz banyo i?in uygun renklerdir, ??nk? bunlar temizli?i ve sa?l??? ?a?r??t?r?r. Di?er uygun renkler aras?nda mavi, turkuvaz, mavi-ye?il, akuamarin veya ye?il tonlardaki a??ktan ortaya de?i?en renkler say?labilir. Bu renkler, do?al elementleri temsil eder. Akla su, canl?l?k ve geni? hacimi getirir. Havlular, di? f?r?alar?, sa? kurutma makinas? gibi e?yalar, genel renk gurubunuza uygun kontrast renkler kullanman?za yard?mc? olur.

ORTAK KULLANILAN ODALAR
Bu mekan? ortak olarak kullanacaklar?n amac?na ba?l? olarak en uygun ortak renk saptanmal?d?r. Ortak kullan?lan odalarda, kuvvetli ve ?arp?c? bir atmosfer yaratmak istiyorsan?z, se?iminizi koyu ve canl? renklerden yana yapmal?s?n?z. S?cak ve rahatlat?c? bir atmosfer yaratmak i?in, g?l rengi, ?eftali, limon, leylak, ve pembe gibi renklere ve onlar?n tonlar?na y?nelmelisiniz.  

 

?o?umuz ?ocukken bize ?u sorunun soruldu?unu hat?rlar?z! 

"En ?ok hangi rengi seviyorsun?" 

Ki?inin ?zel renk tercihinden, onun karakteri hakk?nda ipu?lar? ??renmek m?mk?n...??nk?, renkler insanlar?n ki?isel ?zelliklerini ve ruhsal yap?s?n? ortaya koyar! 

?nsanlar belirli renkleri neden be?enirler? ?nsanlar, bir rengi, ihtiya?lar?na ters d??se de be?endikleri i?in se?erler. Modadaki de?i?iklikler ve bunlar?n etkileri de renk se?iminde etkili olabilir.

?imdi en sevdi?iniz rengi se?in ve karakterinize ne kadar uydu?una karar verin.


KIRMIZI
K?rm?z?y? seviyorsan?z,enerjik bir ?ekilde d??a a??k ve do?ru hareket etmeye haz?r bir tipsiniz. Yeni ba?lang??lar, hareketlilik,motivasyon ve tutku sizi anlatan kelimeler... 

Dramay? da seviyorsunuz. Arkada? canl?s?, ba???lay?c?, minnet duygular? geli?mi? bir k?rm?z? seversiniz. Ayr?ca k?rm?z?, g??l? cinselli?inizi de vurguluyor. G?? sahibi ve ba?ar?l?s?n?z ya da b?yle g?r?nmek istiyorsunuz.


TURUNCU 
E?er turuncudan ho?lan?yorsan?z,enerjinizi azaltsa da herkeste heves ve gayret uyand?ran, cesur ve macerac? bir tipsiniz. Yapt???n?z her i?te ?ok iddial?s?n?z.

??tenli?iniz ve canl?l???n?z ile ?evrenizi mutlu ediyorsunuz... ?nsanlarla dialo?unuz ve mizah duygunuz ?ok kuvvetli. G?lmeyi ve ba?kalar?n? g?ld?rmeyi de ?ok seviyorsunuz. ?leti?im, hareket ve giri?im sizin karakteriniz.


SARI 
Sar?y? seviyorsan?z entellekt?elsiniz. Ak?l ve mant?k sizden sorulur! ?al??kan bir ki?ili?iniz var. Bulundu?unuz her ortamda otorite ve kontrol sahibi olmak ho?unuza gider.
A??k fikirlisiniz ve ayr?nt?lara ?ok ?nem verirsiniz. ?evrenizdekilere umut vererek, her ?eyin daha iyi olaca?? duygusunu uyand?r?rs?n?z. Etraf?n?za d???ncelerinizle ilham verirsiniz.


YE??L
Ye?ili tercih ediyorsan?z, payla??mc?l???n?z, uyumlu, verici ve yard?msever ki?ili?inizle me?hursunuz. Olumlu muhakeme, bilin? ve anlay???n?zla,ailenizin ve ?evrenizin g?ven ve koruma sembol?s?n?z. Karar verebilmek i?in uygun ortam olu?tururmak ?nemli bir ?zelli?iniz... 

?zg?rl??e, uyuma ve e?itli?e verdi?iniz ?nem, sizin adalet duygunuzdan kaynaklan?yor. Do?aya ve onun getirdi?i g?vene de?er verirsiniz. Muhafazakars?n?z, k?sa ve ?z olmay?, kalabal?kta dikkat ?ekmemeyi tercih edersiniz.


TURKUVAZ 
?nsanlar size kar?? ilgi duyarlar. Kolayca ileti?im kurabilen, sakin ve rahatlat?c? ki?ili?iniz bunda b?y?k rol oynar. D???nce ve duygular?n?zdaki a??kl?k, ileti?imde de a??k olman?z? sa?lar. Gen? ruhlu ve canl? g?r?nmeyi seviyorsunuz. Il?ml?, yard?ma a??k ki?ili?iniz sizi ba?ar?ya ta??yor. Dikkatli ve her konuda bilin?li olmak ise temel ?zelliklerinizden...

MAV?
Mavi ruhun derin ger?eklerine giri?i g?sterir. En iyi ?zelliklerinizden birisi isteklili?inizdir. Sizin varl???n?z ve kaderinizde, ba?l?l?k ile g?ven bulunmaktad?r. 

Sorumluluk,sadakat ve d?zen duygunuz kuvvetlidir. Bu da ?evrenizdekilerde hayranl?k uyand?ran ?zelliklerinizdendir. G?zellik ve incelik ile ba?da?t?r?lan pop?ler bir ki?ili?iniz var. Sakin g?c?n?z, sukuneti, huzuru, kaderi, s?cak ve rahatlat?c? duygular? ?a?r??t?r?r.


MOR
Kendinize sayg? duyuyorsunuz. Asalet ve kendi kendine yetme ba? ?zelliklerinizden... B?y?k bir olas?l?kla sanat?n bir dal?yla ilgilisiniz. Yarat?c? ki?ili?iniz, enerji,vizyon ve sezginiz ile birle?ti?inde, kaderinizin yazar? olur.

Tolerans ve anlay?? sizin ile ?zde?le?mi?tir. Unutkanl?k ve sab?rs?zl?k da... Al?akg?n?ll?l?kle birle?ik pratik idealizmi simgelersiniz. 


MAGENTA
Bu renk sizin yumu?akl?k nezaket ve incelik duygular?n?z? ?n plana ??kar?yor. Tutkulu, a?ka a??k ve sevgi duygular? son derece geli?mi? bir yap?n?z var. ?dealizm en saf haliyle sizde ki?ilik bulmu?tur. 

Adanm??l?k hali, sayg?, minnettarl?k gibi duygular sizinle beraber an?l?r. Anlay?? ve olgunlu?u, kibarl???, sakinli?i ve korumac?l??? temsil edersiniz. Y?n verme ve y?netme ise bir ba?ka ?zelli?inizdir.


S?YAH
Geleneksel ve sayg?de?er bir ki?ili?iniz var ama bir taraftan da; ya toplumu reddediyorsunuz ya da normlar?na ba?kald?r?yorsunuz. Muhtemelen ba?ar?l? bir i? hayat?n?z var, ??nk? siyah, g?? ve otorite simgesidir. Size b?t?n sayg?nl???na ra?men, gizemli ve seksi bir g?r?n?m verdi?i de bir ger?ek...

?l?m?, kederi ve baz? pi?manl?klar?n?z? ise s?k s?k d???n?yorsunuz. Karanl?kta ve gizli kalm?? y?nleriniz bazen sizi depresif ve mutsuz k?labiliyor.


BEYAZ

Beyaz? seviyorsan?z, temizli?in,safl???n ve masumiyetin simgesi bir taraf?n?z var demektir. S?cak ortamlar? serinleten rahatlat?c? bir etkiniz var. ?nsanlar da bundan ?ok etkileniyor. 

Etraf?n?zdaki herkesle anla?abilecek kadar geni? g?r??l?s?n?z. Ki?ilere ve e?yalara ise ?ok ba?lan?yorsunuz. Ayr?l?k sizi etkiledi?i kadar hi? kimseyi etkilemiyor... Ruhi konulara ve ?teki d?nyaya ise yak?n ilginiz var. ?l?m sizin i?in bir biti? de?il, aksine g?zel bir ba?lang?? gibidir. 


KAHVERENG?
Kahverengiyi seviyorsan?z, nesnelerin k?klerine inebilen ve karma??k sorunlarla basit?e ve direkt olarak ba?edebilen bir yap?n?z var. ?stikrar sizin di?er ad?n?z. Sizin i?in mant??a ayk?r? olmama esast?r. 

Pratik ve maddecisiniz. Ayn? zamanda d?zenli ve sab?rl? da... ?zg?veniniz ve kendinize inanc?n?z tam...??inize, ailenize ve arkada?lar?n?za son derece ba?l?s?n?z. Yerle?ik d?zen ve gelecek i?in sa?lam temeller sizin mutlu olman?z i?in gereklidir. 

 

 

Ara?t?rmalar


Kansas ?niversitesi sanat m?zesinde bir ara?t?rma i?in hal?n?n alt?n? elektronik bir sistemle donatm??lar, duvar rengini beyaz ve kahverengi olarak de?i?ebilir yapm??lar. Arka fon beyaz kullan?ld???nda, insanlar m?zede yava? hareket etmi?, daha uzun s?re kal?p, daha fazla alanda dola?m??lar. Arka fon kahverengiye d?nd???nde ise, insanlar m?zede ?ok daha h?zl? hareket edip, daha az alan dola?m?? ve m?zeyi ?ok daha k?sa s?rede terk etmi?ler. O y?zden d?nyadaki fast food restaurantlar?n?n hepsinin sandalyeleri ve masalar? kahverengi, duvar boyalar? ise kahverengi-?ampanya-pembe kar???m?d?r. Hi? bir fast foodcunun duvar?n? beyaz g?remezsiniz.

Kahverengi ayn? zamanda teklifsiz, rahat bir renk olarak kabul edilir. Kar??n?zdakinin kendini resmiyetten uzak daha rahat hissetmesini ve a??lmas?n? sa?lar. Kendisi ?zerinde ciddi bir takibim yok ama t?m ?nl?leri rahatl?kla konu?turmas?yla tan?nan, ?nl? televizyoncu Larry King'i televizyonda her seferinde kahverengi kravatlar ve ceketlerle g?r?yorum. ?stanbul'da bir dergi grubuna verdi?im bir seminerde, gazetecilere bundan bahsettim ve r?portajlar?nda kahverengi giymelerinin avantaj olaca??n? s?yledim. Daha sonra, ayn? dergi grubundan bir gazeteci dostumuz, "?erif Bey, sizin yapt???n?z konu?man?n ertesi g?n? bir r?portaj?m vard?, kahverengileri giyip gittim, ger?ekten adam? susturamad?k" demi?ti. Sevgili ?zden Aslan 40'li y?llardan bu yana Avustralya'da kahverengi ?? par?a tak?m elbise ?retilmedi?i s?ylemi?ti. Bat?l?lar, "You blend in people" diyorlar, kahverengi toprak rengidir ve di?er insanlar aras?nda kaybolur gidersiniz. ?s g?r??melerinde, profesyonel toplant?larda sak?n kahverengi giymeyin.


K?rm?z?, i?tah a?ar. O y?zden d?nyadaki g?da firmalar?n?n hepsinin 
logosunun k?rm?z? oldu?unu hayretle fark edeceksiniz; Cola Cola, Pizza Hut, Mc Donald's, ?lker, Burger King... 
bu listeyi binlere ??karabilirsiniz. 
K?rm?z? tansiyonu y?kseltir ve kan ak???n? h?zland?r?r. Zaman? unutun! ??tah?n?z a??ls?n daha ?ok i?in! Uykusuz kal?n!

Bir seminerimde "peki bo?alar niye k?rm?z? renge sald?r?yor?" diye 
sormu?lard?. Maymunlar?n d???nda, ara?t?r?lan hayvanlar?n hemen hepsi siyah beyaz g?rmektedir. Yani bo?alar da renk k?r?d?r. K?rm?z?ya de?il, kendilerine sald?r?lan koyu renkli beze sald?r?rlar. Birinin ??k?p ?spanyol'lara bu ger?e?i anlatmas? gerekir. Belki de kan?, heyecan? ve enerjiyi anlatan o k?rm?z? bez arenadaki, ?l?me mahkum olan o zavall? bo?aya de?il de, trib?nlerde oturan, televizyonlar? ba??nda ?l?m?, kan? ve ba?lant?l? olarak cinselli?i isteyen binlerce manya?a sallan?yor. 
Ben de onlara "Peki itfaiyeciler niye k?rm?z? renk kemer takar?" diye sordum, cevap ??kmad?. "Pantolonlar? d??mesin" diyeymi?.Ye?il, g?ven verir. O y?zden bankalar?n logolar?nda en ?ok tercih ettikleri iki renkten biridir. Yatak odas? i?in de rahatlat?c? bir renktir. Yarat?c?l??? k?r?kler. Bat?da b?y?k otellerin mutfaklar?nda duvar renginin, a???lar?n yarat?c?l???n? artt?rmak i?in ye?ile boyand???n? duymu?tum. Hastahaneler de logo ve i? dizaynlar?nda ye?ili tercih 
eder. ??nk? rahatlat?c? ve sakinle?tiricidir. Tabiat? en ?ok hat?rlatan renktir.

Ye?il alanlarda insanlar?n daha az mide a?r?s? ?ektikleri tespit edilmi?. Sak?z paketlerinde ve sebze sat?lan yerlerde de ye?il en tercih edilen renktir.

Siyah, g?c? ve tutkuyu temsil eder. H?rs?n da bir ifadesidir. 
Bizde ve bat?da siyah, matemi simgelerken 
Japonya'da mutlulu?un simgesidir. 
Fonda kullan?ld???nda karamsarl??? ?a?r??t?r?r. I???? yok eder. 
Konsantrasyonu en ?ok getiren renktir. Einstein, konsantre olabilmek i?in perdeleri siyah, g?n ????? olmayan bir odaya girer ve ?yle d???n?rm??.


Freud, maviyi sakin diye niteler. Faber Birren ise tansiyonu 
d???rd???n? s?yler. Araplar ise mavi ta?lar?n kan?n ak?s?n? 
yava?latt???na inan?rlar. Nazar boncu?u o y?zden mavi ta?l?d?r. Sakinle?tirici bir renktir, bat?da bu etkisi y?z?nden intiharlar? azaltmak i?in k?pr? korkuluklar?n? maviye boyarlar. (Bo?az K?pr?s?nde bu is ?ov i?in yap?ld???ndan maviye boyama yerine spot ???klar? ve sahne g?r?nt?s? ve k?rm?z?ms? bir ???k atmosferi olu?turulabilir) Amerika'da bir ilkokulun duvarlar?n? beyaz ve portakal renginden maviye ?evirmi?ler, ?ocuklar?n yaramazl?klar?n?n azald???n? tespit etmi?ler.


Mavi ve ?zellikle lacivert kozmik bir renk olarak kabul edilir; 
sonsuzlu?u, otoriteyi ve verimlili?i ?a?r??t?r?r. O y?zden d?nyadaki firmalar?n yar?s?ndan fazlas? logolar?nda maviyi kullan?rlar. Hilton amblemini laciverde ?evirirken, insanlar?n kafas?nda daha b?y?k kurulu? imaj? olu?turaca??n? biliyor. Ayn? ?ekilde Bill Clinton, B?y?k J?riye ifade vermesinden ?nce mavi kravat takarak daha alt?n-bronz kar???m? bir ?ekil ve rengi kulland??? g?r?rs?n?z. Daha ?ok alt?n? ve paray? ?a?r??t?r?r ??nk?.Mor, nevrotik duygular? a???a ??kard???, insanlar? bilin? alt?nda korkuttu?u tespit edilen bir renk. 1998 y?l?nda Atak?y'de ?at?dan atlayarak intihar eden ?ocu?un ?izofren oldu?u ??renilmi?ti. ?ntihar resminde, yerdeki ajandadan, bir kenara savrulmu? ?akma?a kadar her ?ey mordu. Y?z?ndeki masum ifade beni ?ok ?zen ?ocu?un
t?rnaklar? dahi mora boyanm??t?.

Pembe giyenlere, hizmetlerinden dolay? ?deme yaparken kendimizi daha rahat hissetti?imizi tespit etmi?ler. ?ngiltere'de Boots ve Marks and Spencer ma?azalar?nda t?m tezgahtarlar?n pembe g?mlek giydi?ini 
g?rd?m. (Bu yaz?y? okuduktan sonra bizde de ?ek-senet mafyas? tahsilata pembe g?mlek giyerek gider herhalde)


Sar?, ge?icili?in ve dikkati ?ekicili?in ifadesidir. O y?zden t?m d?nyada taksiler sar?d?r. Dikkat ?eksin ve ge?ici oldu?u bilinsin diye. Araba kiralama firmalar? logolar?nda hep sar?y? kullan?rlar. "?r?n ge?ici, l?tfen geri getirin" demek istiyorlar. O y?zden d?nyada hi?bir banka ambleminde bildi?imiz sar?y? kullanmaz. (Portakal ve bronz ya da bak?r kimi zaman yer alabilir) Paran?n ge?ici de?il, kal?c? olmas?n? isterler. Benim bug?ne kadar sar?y? logosunda bask?n bir renk olarak kulland???n? g?rd???m tek banka bizim devlet bankas? Vak?fbank't?r. Asl?nda "bizde para pek durmaz, politikac?lara avanta kredi olarak da??t?yoruz" demenin bir yolu olabilir.

Beyaz, istikrar?, devaml?l??? ve temizli?i simgeler. Bu y?zden e?er ?zerinde fazla ?aibeler olan bir politikac?ysan?z, beyaz a??rl?kl? k?yafetleri se?melisiniz. Beyaz elbiseler sizin temiz oldu?unuz imaj?n? verir.

??te renklerin d?nyas? ve ?irketlerin bunu nas?l kulland?klar?...

 

 


Renkler; g?rerek alg?laman?n ?nemli bir unsurudur.Ya?am?n ?e?itli geli?mi?lik d?zeyindeki canl?lara ?nemli bilgiler verir. Do?a, insan ve yarat?lan ?r?nlerden yans?mayla tan?mlanan renk, d???nsel ve duygusal etkile?ime yol a?ar.

Bu etkile?imin ya?am?n her alan?ndaki yans?malar?n? her g?n bizzat ya?ayarak hissetmekteyiz. Evde, ofiste, yemek yerken, al??veri? yaparken, k?sacas? g?nl?k hayat?n her saniyesinde! 
G?n?n?z?n ne kadar?n? evinizin d???nda ge?irdi?inizi bir d???n?n. Mesela ofiste b?t?n g?n g?rd???n?z renkleri veya i? ??k??? yemek yerken g?z?n?ze ?arpanlar? ??yle bir akl?n?zdan ge?irin. Renklerin mimarlar taraf?ndan bizde b?rakmalar? ama?lanan etkilere g?re kullan?ld?klar?n? eminim hepimiz d???nm???zd?r. 

Renklerin fonksiyonlar?n?n mimarlar? ?ok yak?ndan ilgilendirdi?i ve tasar?mlar?nda bunun ne kadar birebir etken oldu?u bir ger?ektir. E?er g?n?n?z?n yar?s?ndan ?o?unu ge?irdi?iniz ofisinizi renklendirmeyi d???n?yorsan?z, bunu yapmadan ?nce renk uzmanlar?n?n ve mimarlar?n bu konudaki bilgilerini ve kabul edilmi? ger?ekleri ??renmeden i?e giri?meyin ve ?nerilerimize kulak verin diyoruz. 

?nce renkleri ve etkilerini s?ralayal?m, sonra da kullan?mlar?na de?inelim istiyoruz. Bunun i?in de bilimsel bir ara?t?rmadan yola ??karak s?ze ba?lamak istiyoruz. 

Bir sanat m?zesinde renklerle ilgili yap?lan bir ara?t?rmada; duvar?n rengi beyaz oldu?unda insanlar?n m?ze i?inde ?ok daha fazla zaman ge?irdikleri, kahverengi oldu?unda ise ?ok daha h?zl? hareket edip, daha az dola?arak bir an ?nce m?zeyi terk ettikleri g?r?lm??. ?imdi s?z? daha fazla dola?t?rmadan; gelelim bu bilginin nas?l kullan?ld???na! 

KAHVERENG? 
Bu ger?e?i d?nyan?n bir ?ok farkl? yerinde benzeri deneylerle ispatlayan renk uzmanlar?, kahverengiyi fast food restoranlar?nda ideal renk olarak se?mi?ler. O nedenle d?nyan?n her yerindeki fast food restoranlar?nda sandalyeler ve masalar kahverengi, duvarlar? ise kahverengi, pembe, ?ampanya rengi kar???m?d?r. ?abuk yiyin ve ?abuk gidin! mesaj? vermek ?zere t?m firmalar bu renkleri kullan?rlar. E?er sizin de ofisinizde insanlar?n ?ok fazla vakit harcamalar?n? istemedi?iniz bir b?l?m varsa, kahverengi ve tonlar?nda boyayabilirsiniz. 

Bunun yan? s?ra kahverenginin toprak tonlar?nda bir renk olmas?ndan dolay? resmiyetten uzak, rahat ve teklifsiz hissettirdi?i ve insanlar?n kendilerini daha g?vende hissederek a??lmalar?n? sa?lad??? da d?nyaca kabul edilmi? bir ger?ektir. ?rne?in gazetecilerin bir ?o?unun r?portaja giderken mutlaka kahverengi ve tonlar?nda giyinmeleri (tabi renklerle ilgilenen ve etkilerini bilen gazetecilerden s?z ediyoruz) tamaamen kar??s?ndaki insan?n g?venini kazanarak do?ru cevaplar almak ve a??lmas?n? sa?lamakt?r. 


Gelelim KIRMIZI'YA
K?rm?z? kesinlikle i?tah a?mas?yla bilinen bir renktir. D?nyadaki ?ok tan?nan ve en ?ok t?ketilen g?dalar? ?reten firmalar? d???n?n. Hepsinin logosunun k?rm?z? oldu?unu farkedeceksiniz. Coca Cola, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Mc Donalds, ?lker, Arby's... ?rnekleri ?o?altabiliriz. K?rm?z? tansiyonu y?kseltir ve kan ak???n? h?zland?r?r. Zaten i?tah a?mas? da bu nedenledir ancak bunun ba?ka etkileri de vard?r. ?rne?in sald?rganl??? ve ?fkeyi de art?r?r. ?spanya'daki bo?a g?re?lerini ve sallanan k?rm?z? bezleri hat?rlatmam?z yeterli olacakt?r san?yoruz ki. Bu nedenle de k?rm?z?, ofislerde ?ok fazla tercih edilmeyen bir renktir.


YE??L'e bakt???m?zda ise
G?ven duygusunu g?r?yoruz. Bankalar?n bu nedenle en ?ok tercih ettikleri 2 renkten biri ye?ildir. ?lkemizdeki bankalar?n logolar?n? bir d???n?n. Yar?s?ndan fazlas?n?n ye?il oldu?unu fark edeceksiniz. Osmanl? Bankas?, Garanti Bankas?, Kentbank, ?ekerbank, Vak?flar Bankas? ?imdilik akl?m?za gelenler. E?er g?ven telkin etmek istiyorsan?z ofisinizi ye?ille veya tonlar?yla renklendirebilir veya ye?il dekorasyon malzemeleri kullanabilirsiniz. 
Yatak odas? i?in de olduk?a rahatl?k ve huzur verici bir renktir. Do?ay? ?a?r??t?rd???ndan olsa gerek ?ok sakinle?tirici bir etkiye de sahiptir. Bu nedenle olsa gerek neredeyse t?m hastaneler gerek i? dizaynlar?nda gerek doktorlar?n ?niformalar?nda ve ameliyathanelerde ye?ili tercih ederler. 

Bunun yan? s?ra bir di?er etkisi de yarat?c?l??? canland?rmas?d?r. E?er ofisinizde yarat?c?l???n?z? canland?racak bir mekana ihtiyac?n?z varsa bir miktar da olsa ye?il kullanmay? ihmal etmeyin bizce. 

Asil renk S?YAH
Bir ?ok insandan siyah?n her zaman ?ok asil ve ma?rur oldu?una dair fikirlerini duyar?z. Genel kan? da bu y?ndedir ve ?o?u zaman do?rudur. ??nk? renk biliminde siyah g?c? ve tutkuyu temsil eder. Ayn? zamanda h?rs?n da bir ifadesidir. Bu nedenle t?m makam arabalar? veya g?? simgesi olan ara?lar siyaht?r. G??l? ve h?rsl? bir?ok duygunun da temsilcisi siyaht?r. Fonda kullan?ld???nda karamsarl??? ifade eder. Ayn? zamanda matemi de simgeledi?inden karamsarl???n yan? s?ra ?z?nt? ?a?r??t?r?r. Ancak ????? yok etti?i i?in dikkati da??tacak unsurlar?n alg?y? da??tmas?n? en aza indiren ve dolay?s?yla konsantrasyon sa?lamakta kolayl???yla da bilinen bir renktir. Baz? ?nl? d???n?rlerin veya sanat??lar?n, ???ks?z, karanl?k bir odaya girerek konsantre olduklar? s?ylenir. 


MAV? sakinle?tirir 
Mavinin her zaman huzur ve dinginlik verdi?i s?ylenir. Do?rudur da... ??nk? kan?n ak???n? yava?lat?r. Bu nedenle de olduk?a sakinle?tirir. ?ocuk odalar?nda turunucu veya sar? gibi uyar?c? renkler yerine mavi kullan?ld???nda ?ocuklar?n yaramazl?klar?n?n azald??? ve daha sakinle?tikleri g?zlenmi?tir. 
Ayr?ca k?rm?z?n?n aksine mavi yeme i?g?d?s?n? de engelleyen bir renk oldu?undan yemek firmalar? maviyi pek tercih etmezler. Hatta e?er diyetteyseniz mavi tabaklarda yemeniz de bat?da diyetisyenler taraf?ndan en ?ok ?nerilen yollardan birisidir. Bu nedenle yemek odan?z? maviye boyaman?z pek tavsiye edilmez. Tabi e?er zay?flamak istemiyorsan?z. Amac?n?za ba?l? olarak maviyi tercih de edebilirsiniz elbette. Ayr?ca mavinin ?ok ?nemli bir di?er ?zelli?i de uzaktan ?ok net fark edilebilmesidir. Bu nedenle e?er ofisinizde herkesin uzaktan bile olsa hemen fark etmesini istedi?iniz b?l?mler varsa mutlaka mavi kullanmal?s?n?z. Yak?ndan k?rm?z? ?ok daha dikkat ?ekicidir evet, ancak uzaktan o kadar da fark edilmez ancak mavi kendini hemen g?sterecektir. 


Otorite rengi LAC?VERT
Lacivert sonsuzlu?u, otoriteyi ve verimlili?i ?a?r??t?r?r. T?m d?nyada ?st d?zey toplant?larda veya uluslararas? toplant?larda hemen hemen b?t?n devlet ba?kanlar?n?n lacivert giymesi de bu nedenledir. O kadar uza?a gitmeye bile gerek yok asl?nda. ?st d?zey y?neticilerin neredeyse hepsi, hatta i? g?r??melerine gelen adaylar s?rf bu nedenle ?o?u zaman lacivert kullan?rlar. Ayr?ca ye?ili anlat?rken bankalar?n en ?ok tercih ettikleri iki renkten biri oldu?unu belirtmi?tik. Di?er renk ise tahmin edilebilece?i gibi laciverttir. Yukar?da sayd???m?z bankalar?n d???nda kalan bankalar? d???nd???m?zde, onlar?n da renklerinin lacivert veya mavi oldu?unu g?rebiliriz. Ayr?ca ye?il ve mavi sa?laml??? da simgelerler. Bu nedenle ofislerinizde veya ?al??anlar?n?z?n k?yafetlerinde lacivert bulunmas?na ?zen g?stermenizi tavsiye ederiz. 

PORTAKAL RENG?'nin rahatl???
Portakal rengi insanlar?n alg?s?n? en ?ok ve en kolay etkileyen renklerden biridir. K?sacas? e?er bir ?eyin her kesimden insan?n dikkatini ?ekmesini ve t?m insanlara s?cak gelmesini istiyorsan?z turuncuya boyayabilirsiniz. E?er bu bir kap?ysa insanlar o kap?dan i?eri rahat girebileceklerini ve kabul edileceklerini hissederler. 

Tamamen fonksiyona ba?l? olarak se?ilecek renklerden bir turuncu....
Ayr?ca portakal rengi, bulundu?u grubu say?ca ?ok g?sterir. E?er bir arada durdu?unda oldu?undan ?ok daha fazla say?da ve s?k g?r?lmesini istedi?iniz dekorasyon ?geleri varsa kesinlikle onlar? turuncu se?melisiniz. 

Ciddiyetin rengi
GR?
Gri dedi?inizde veya gri bir yere girdi?inizde neler hissetti?iniz d???n?n. Gri kesinlikle diplomatik ve a??r bir renktir. Hareketleri yava?lat?r, enerjiyi d???r?r, kesinlikle a??rl??? ve ciddiyeti temsil eder. Ayrr?ca yarat?c?l??? da ?ld?rd??? bilinen ger?ekler aras?ndad?r. Bu nedenle yarat?c?l???n ?ok da gerekli olmad??? resmi dairelerde her yer griye boyal?d?r ve ?o?u ofis malzemesi de gridir. E?er yarat?c?l?k gerektirmeyen ve insanlar?n ?ok da d???nmeden i? yapmalar?n? istiyorsan?z gri uygun bir renktir. Ayr?ca diplomatik g?r?nt?y? de en net veren renk oldu?unu s?yleyebiliriz. Ancak e?er bunun tam tersi bir etki istiyorsan?z ofisinizde griden kesinlikle ka??n?n. Bir de e?er insanlar?n ?ok yava? ve a??r hareket etmelerimi istedi?iniz bir b?lge varsa orada da gri kullanman?z istedi?iniz etkiyi sa?layacakt?r. 

Ge?icili?in simgesi SARI
Sar? renk tamamen ge?icili?in ve dikkat ?ekicili?in ifadesidir. Trafik lambalar?n? d???n?n. Sar? renk bir s?re sonra bitecek olan bir s?reci g?sterir. Ayr?ca d?nyan?n t?m ?lkelerindeki taksiler sar? renktedir. Yolda ?ok rahat g?r?lebilsin, di?er otomobillerden kolayca ay?rd edilebilsin ve ge?ici olduklar? da vurgulans?n diye. 
Ayr?ca yol ?izgilerinin de art?k beyaz de?il sar? olmas?ndaki sebep de sar?n?n dikkat ?ekici bir renk olmas?ndan kaynaklan?r. ??nk? tahminlerin aksine sar? beyazdan daha g?z al?c? bir renktir. 
Ofiste kullan?lacak renk tercihlerine geri d?necek olursak, e?er bir yerde insanlar?n h?zl? ge?i?lerini ve ?ok kalmamalar?n? sa?lamak ve tempoyu art?rmak istiyorsan?z kesinlikle renginiz sar? olmal?. Tabi e?er ?ocuk odas?n? sar?ya boyarsan?z, bu durumda k???k afacan?n adrenalin ve yaramazl?k d?zeyindeki art??a da ?ok ?a??rmaman?z? s?yleyebiliriz. 

Temiz BEYAZ 
Deterjan reklamlar?ndan, temizlik ?r?nlerine kadar, temizli?i simgeleyen t?m ?r?nlerin beyaz kulland?klar?n? belirtmemiz sizi ne kadar ?a??rt?r bilemiyoruz. Eminiz ki hepinizin akl?na beyaz deyince gelen ilk kelimeler, "Temizlik, ferahl?k, hijyen" gibi kelimeler oluyordur. Bu d?nyan?n hemen her yerinde b?yledir. Bu nedenle e?er bir eczaneniz, temizlik malzemeleri ?irketiniz varsa kesinlikle i?inde ve d???nda beyaz kullanmal?s?n?z. Ayr?ca sa?l?k simgesi de oldu?undan, hastaneleri ve ila? firmalar?n? da bu gruba dahil edebiliriz. Bunun yan?nda beyaz?n ?ok g??l? bir psikolojik etkisi daha vard?r ki o da istikrar?, devaml?l??? temsil etmesidir. Beyaz elbiseler sizin temiz, d?r?st ve istikrarl? oldu?unuz imaj?n? yarat?r. Ayn? etkiyi ofis mobilyalar?n?zla ve dekorasyonunuzla da yaraabilirsiniz. Ayr?ca g?z?n?z? dinlendirecek beyaz bir yer bulunmas? da neredeyse t?m mimarlar taraf?ndan tavsiye edilen bir kullan?m. 

 

 

 

Feng Shui bulundu?umuz ortamda (bu i? ya da d?? mekan olabilir) uyum i?inde ya?ama bilimidir ve bu uyumu sa?lamak i?in de her ortam i?in de?i?ik teknikler kullan?l?r. S?zl?k anlam? "r?zgar" ve "su" dur. R?zgar ve su, do?ay? etkileyen iki ak?c? elementtir.

Chi ya?am enerjisi nedir?
Ya?ad???m?z mekanda , ?evremizde bizi etkileyen ve devaml? hareket eden kozmik, metafiziksel enerjiler vard?r. Bu enerjinin ad? "Chi"'dir. Chi atmosferde sessizce ve g?r?nmeden s?rekli dola??r, ?ok g??l?d?r. ?in'liler bu g?c? "Ejderha'n?n kozmik nefesi" olarak tan?mlarlar. Feng Shui'nin amac? bu enerjiyi bize en faydal? olacak ?ekilde yakalamakt?r. 

Pozitif ve negatik enerjiler nelerdir?
Pozitif Enerji (Sheng Chi) 
Chi ya?am enerjisi toprakta, havada, v?cudumuzda, k?sacas? her yerde vard?r. ?nemli olan, bu enerji ak???n? bloke etmemek ve ak???n dik bir hat ?zerinde olmamas?n? sa?lamakt?r. Bunu yapt???m?zda enerjiyi pozitif enerjiye d?n??t?r?r?r. 
Negatif Enerji (Shar Chi) 
Dik bir hat ?zerinden bize yans?yan enerjinin ak??? h?zl? olur ve bu negatif enerjidir. Feng Shui, negatif enerjiyi ?nleyici y?ntemler i?erir.


Neden Feng Shui? 
?inliler, pozitif ve negatif enerjilerin insanlar?n hayat?n? olumlu ve olumsuz etkiledi?ine inan?rlar. Feng Shui do?ru olarak uyguland??? takdirde olumlu sonu?lar? hem insan?n kendisi i?in hem de ailenin di?er bireyleri i?in g?r?l?r.
Feng Shui bize ya?ad???m?z mekan?, i? yerimizi yani b?t?n ?evremizi en ak?ll? ?ekilde nas?l kullanaca??m?z? ??retir.


Feng Shui ve ya?ad???m?z mekan
Ya?ad???m?z mekanda enerji (Chi) ak???n?n yava? ve yumu?ak dola?arak hareket etmesini sa?lamam?z gerekir. Evimizde bu a??dan iki ?nemli yer vard?r:

Pozitif enerji ak???n? sa?lamak i?in dikkat edilmesi gereken noktalar:


1. Giri? Kap?s?:
Evin giri? (sokak) kap?s?n?n bakt??? y?n ?ok ?nemlidir. Ayr?ca kap?dan giri?te, pozitif enerji sa?lamak i?in ?u noktalara dikkat edilmelidir:
Giri? kap?s?n?n kar??s?nda tuvalet olmas? ya da iki katl? m?stakil evlerde giri? kap?s?n?n ?zerinde tuvalet olmas?, size gelen misafirler, t?pk? sifonun ?ekili?i gibi ak?p gidece?inden uygun de?ildir. 
Giri? kap?s?n?n kar??s?nda merdiven ya da ba?ka kap? olmamal?d?r. ??nk? enerjinin ak??? h?zl?, dik olarak gelir ve di?er kap?dan ??kar.
Giri? kap?s?n?n kar??s?nda ayna da olmamal?d?r. ??eri giren enerji aynadan yans?yarak tekrar d??ar? ??kacakt?r. Ayr?ca, giri? kap?s? ile ayn? hat ?zerinde ?? veya daha fazla kap?n?n olmamas? gerekir. Bu kural koridorlar i?in de ge?erlidir. E?er ?? tane kap? birbiri ?zerine a??l?yorsa o mekanda her zaman kavga, m?naka?a problemi olacakt?r.
Giri? kap?s?n?n kar??s?nda sivri k??e ve kolon bulunmamal?d?r. Yine giri? kap?s? kar??s?nda cam olmamal?d?r. Aksi takdirde i?eri giren enerjinin eve yay?lma ?ans? olmayacak, tekrar d??ar? ??kacakt?r.


2. Yatak Odas?
Hayat?m?z?n ??te birini uyuyarak ge?irdi?imizden, enerjimizi tekrar ?arj etmemiz ve iyi dinlenebilmemiz i?in yatak odas?n?n yerle?tirme d?zeni ?ok ?nemlidir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlar ?unlard?r: 
Ayaklar kap?ya do?ru uyunmamal?d?r.
Yatak odas?nda kullan?lan ?ar?af ve ?rt?ler d?z renklerde se?ilmeli, e?er desenli ise geometrik ?ekiller tercih edilmemelidir. ??nk? bu ?ekiller negatif enerji yayarlar ve dinlenmemizi engellerler. 
Yatakba?? pencereye dayal? veya pencerenin alt?nda olmamal?d?r. 
Kiri? alt?nda uyumak sak?ncal?d?r, ??nk? kiri?ler ayr?l??? sembolize eder ve bunlar?n alt?nda uyuyan ki?ilerin sa?l?k problemleri olur. Bu kural oturma mekanlar? i?in de ge?erlidir. 

Evli ?iftlerin, tek ki?ilik iki ayr? yata?? yanyana koyup kullanmas? ayr?l??? sembolize eder.

Ebeveyn yatak odas?n?n g?neybat? y?n?nde olmas? evlilik ili?kilerinde mutlulu?u getirir. Yatak odas?nda m?mk?n oldu?u kadar yang renkleri, (k?rm?z?, alt?n rengi) kullanmal?d?r. ??nk? uyku yin (-) bir aktivitedir ve bu renkler enerjiyi canland?r?r ve fazla uykuyu ?nler.
Yatak odan?zda TV, m?zik seti, bilgisayar gibi elektronik aletler bulundurulmamal?d?r. ??nk? bu tip aletler elektromanyetik enerjiyi yans?t?r ve sa?l???n?z i?in zararl?d?r.

Odada canl? bitki olmamal?d?r. Canl? bitki sadece hasta olan insanlar?n yatak odas?nda pozitif enerji ak??? sa?lamak i?in kullan?l?r. 
Odada akvaryum gibi su ile ilgili hi?bir?ey bulunmamal?d?r. 


Feng Shui ve arazi se?imi
Feng Shui'de ev i?i yerle?im plan? ve dekorasyon kadar, evin konumu ve bulundu?u arazi de ?ok ?nemlidir. Ya?ad???m?z mekan?n arkas? kuzeye bak?yorsa, bu arkam?z? sa?lama almak gibi destekleyici bir g?? demektir. Mekan?n giri?i g?neye bak?yorsa, bu da pozitif ve olumlu f?rsatlar yakalayaca??m?z? g?sterir. ??k?? kap?s?n?n sa? taraf? bat? ise, bunun mekana koruyucu etkisi olacakt?r. Sol taraf do?uya bak?yorsa, maddi g?c?n?z kuvvetli olacakt?r. D?z ve e?imi olmayan araziler Feng Shui a??s?ndan iyi de?ildir. ??nk? enerji ak??? diktir ve dolay?s?yla negatiftir ve sizi koruyacak hi? bir e?im ya da engebe bulunmamaktad?r. 

Element teorisi nedir? 
Elementleri incelerken "?RETEN" ve "YOK EDEN" ?zelliklerini bilmek Feng Shui'nin temel kurallar?ndand?r. Bu ayn? zamanda ?in astroloji bilimlerinde de kullan?l?r. ?in fal?nda herkesin do?um tarihine g?re (g?n, ay ve y?l olarak) hayvan adlar?ndan olu?an bir burcu (Fare, ?k?z, Kaplan, Domuz gibi) ve bir elementi (Su, Tahta, Toprak, Ate?, Metal) vard?r. Feng Shui'yi uygularken, kendi elementinizi bilmeniz gerekir. ?in astrolojisindeki burcunuzu, elementinizi ve Feng Shui ile ilgili ayr?nt?l? bilgiyi www.feng-shui.com.tr adresinden ??renebilirsiniz.