Metin Y�ney Boya Ltd. �ti.

 

Boya yaparken nelere dikkat etmeliyim?


 1- �ncelikle uygulamas� yap�lacak boyaya ili�kin gerekli alet ve cihazlar�n eksiksiz mevcut olmas� gereklidir.

 2- Boya uygulamas�nda en �nemli kural daima ayn� sistemde ayn� markaya ait �r�nler kullan�lmas�d�r.

 3- Se�imine karar verilen malzemenin uygulama talimatlar�na mutlaka uyulmal�d�r.

 
4- Hi�bir boya kirli ve nemli y�zeylere uygulanmamal�d�r. Y�zey, uygulama yap�lacak boyan�n cinsine g�re haz�rlanmal�, mimari detay hatalar� giderilmelidir.

 
5- �lk defa boyanacak yeni �imento s�val� veya br�t beton y�zeyler i�in en erken uygulaman�n 3-4 hafta sonra yap�lmas�na dikkat edilmelidir.

 
6-
B�t�n boyalar uygulamaya ge�meden �nce, ambalaj�nda uygun bir kar��t�r�c� ile iyice kar��t�r�lmal�d�r.

 7- Ah�ap koruyucu, sel�lozik dolgu verni�i ile epoksi grubu �r�nleri ise ambalaj�nda kar��t�r�ld�ktan sonra ba�ka bir kaba al�narak tekrar kar��t�r�lmal�d�r. 

 8- Boyalar �ok s�cak ve �ok so�uk ortamlarda uygulan�lmamal�d�r.

 
9- Boyama i�lemi ince katlar halinde yap�lmal�d�r.

10-Boyaya toz veya s�v� katk� yap�lmamal�d�r ve ambalaj �zerinde belirtilen inceltme oran�ndan daha fazla inceltilmemelidir.

11-�yi yap��ma sa�lamak i�in parlak y�zey mutlaka matla�t�r�lmal�d�r.

12-Artan boyay� tekrar kullanabilmek i�in boyaya y�zeyini �rtecek kadar kendi incelticisinden eklemeli ve kar��t�r�lmadan a�z� kapat�larak serin bir yerde saklanmal�d�r.