Metin Y�ney Boya Ltd. �ti.

 

Boya s�ras�nda kullan�lan ara�lar ve malzemeler nelerdir?


1-F�r�alar

Boyayaca��n�z y�zeylerde iyi sonu� alabilmeniz i�in, mutlaka iyi bir f�r�an�z olmal�d�r. �stelik iyi bir f�r�ay� y�llarca kullanabilirsiniz. Boyan�z� al�rken, boyanacak mekan�n farkl� boyutlardaki y�zeylerine uygun f�r�alar� alarak tam bir set olu�turunuz. �rne�in; kap� ve do�ramalar i�in 0,5 - 1 yada 1,5 in�lik f�r�alar, geni� y�zeyler i�in ; 2 yada 3 in�lik f�r�alar, duvarlar i�in; 4 yada 5 in�lik f�r�alar kullanabilirsiniz. En iyi f�r�alar, domuz k�l�ndan yap�lanlard�r. Uzun f�r�alar�n kaliteli f�r�alara oranla daha sert k�llar� vard�r ve b�k�ld���nde daha sert yaylan�r. Yeni sat�n al�nan bir f�r�ay�, boyay� kolayca s�recek bir hale gelinceye kadar, �nce astar uygulamalar�nda kullanarak al��t�rmal�s�n�z. Boya s�ras�nda, f�r�a k�llar�n�n yar�s�n� a�mayacak kadar boyaya bat�rmal� ve boya fazlas�n� mutlaka s�y�rmal�s�n�z. Boya f�r�as�n�, toz almak yada boyay� kar��t�rmak i�in kullanmay�n�z.


2-Rulolar

Geni� duvarlar� ve tavanlar� h�zl� ve kolay bir �ekilde boyayabilmeniz i�in rulolar �ok kullan��l�d�r. Genellikle, p�r�zl� y�zeylerde uzun t�yl� rulolar, d�zg�n y�zeylerde ise k�sa t�yl� rulolar kullan�l�r. Bununla birlikte, d�zg�n i� ve d�� y�zeylerde de de�i�ik uzunlukta t�yleri olan rulolar� kullanabilirsiniz. Rulodaki fazla boyay� almak i�in rulo tablas� veya rulo �zgaras� kullanabilirsiniz. Rulo sat�n al�rken, merdanesi kolay ��kan�n� se�melisiniz. Ruloya uygun bir sap takmak geni� y�zeyleri daha rahat boyama f�rsat� verir. Plastik boya kullanacaksan�z, s�nger ya da p�steki rulolar; D�� Cephe boyalar� i�in p�steki ve mercan rulolar boyan�n kolay s�r�lebilmesi ve en iyi sonucun al�nabilmesi i�in �ok daha uygundur. Saten boyalar i�in s�nger ya da pelu� rulolar, sentetik boyalar i�in moher rulolar kullanabilirsiniz.

Rulo ve f�r�alar�n temizlik ve bak�m�

Sentetik boyalar�n temizli�inde sentetik tiner, sel�lozik boyalar�n temizli�inde sel�lozik tiner, su bazl� boyalar�n temizli�inde ise su kullanmal�s�n�z. F�r�alar�n�z�n temizli�ine ba�larken, �nce ruloyu/f�r�ay� gazete ka��d�na s�rerek ��kartabildi�iniz kadar boyay� ��kart�n. Rulonuzu/f�r�an�z� yeterli miktarda inceltici d�kt���n�z bir kaba, k�llar�n tamam� girecek �ekilde yerle�tirin ve �zerindeki boyay� s�v�n�n i�inde ��z�n�z. Plastik eldiven giyerek iyice temizlenene kadar ovalay�n�z. T�m boya ��z�ld�kten sonra ruloyu/f�r�ay� iyice silkeleyin ve k�llar� d�zeltin. F�r�alar� kuruturken yere dayayarak dikey �ekilde ya da k�llar� birbirinden ay�r�labilecek �ekilde b�rakmay�n�z. Tekrar kullanmadan �nce, su bazl� boya f�r�as�n� mutlaka suyla, ya� bazl� boya f�r�as�n� ise tinerle nemlendiriniz.

3-Spatula

Spatula eski duvar ka��d� boya kal�nt�lar�n� ��kartmaya yarayan ya da macun uygulamas�nda �atlaklar� ve delikleri doldurmak i�in kullan�lan metal bir alettir. Macun uygularken spatulay� 45 dereceden k���k a��larla y�zeye bast�r�p �ekmelisiniz. Spatulay� bir sonraki kullan�ma kadar rutubetsiz ortamda saklamal�s�n�z.

4-Z�mpara ka��d�

Boyama �ncesinde y�zeyleri d�zg�nle�tirmek ya da parlak boyay� p�r�zlendirmek i�in kullan�l�r. Z�mpara ka��tlar� demir, a�a�, su z�mparas� olarak �� �e�ittir.

5-Boya Tabancalar�, Hava filtreleri ve maskeler

6-Boyama ve Kurutma f�r�nlar�

7-Maskeleme naylonlar�

8-Mumlu bez ve Ka��t s�zge�ler

9-Z�mparalar, Maskeleme bantlar�, cilalar ve plastik boya kaplar�

10-Ka��t tulum ve Silme bezleri

11-Ke�e, S�nger pasta taban�